Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gerrits e-commerce 

artikel 1. Algemeen  

1.In deze algemene voorwaarden wordt met "Gerrits e-commerce" aangeduid Gerrits e-commerce B.V. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene  voorwaarden met toestemming van Gerrits e-commerce B.V. hanteren, en worden met “Opdrachtgever” aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een  overeenkomst tot stand is of wordt gebracht. 

2.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gerrits  e-commerce en een Opdrachtgever waarop Gerrits e-commerce deze voorwaarden van toepassing  heeft verklaard. Uitsluitend door Gerrits e-commerce schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze  algemene voorwaarden kunnen geldig zijn.  

3.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gerrits e commerce, voor de uitvoering waarvan door Gerrits e-commerce derden dienen te worden betrokken.  

4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene  voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gerrits e-commerce en de Opdrachtgever zullen alsdan  in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen  overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde 

bepalingen in acht wordt genomen.  

6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene  voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.  

7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,  dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.  

8.Indien Gerrits e-commerce niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit  niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gerrits e-commerce in enigerlei mate het  recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden  te verlangen.  

artikel 2 Offertes en aanbiedingen  

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gerrits e-commerce zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn  voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of  aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de  aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

2. Gerrits e-commerce kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de  Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel  daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat (die al dan niet het gevolg zijn van door de  Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens). 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van  overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen  reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de  aanbieding opgenomen aanbod dan is Gerrits e-commerce daaraan niet gebonden. De overeenkomst  komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gerrits e-commerce anders  aangeeft.  

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gerrits e-commerce niet tot het verrichten van een gedeelte  van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes  gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gerrits e commerce verstrekte gegevens waarop Gerrits e-commerce zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever  betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Gerrits e-commerce dient te  voldoen, juist en volledig zijn. 

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging  overeenkomst; prijsverhoging  

1.De overeenkomst tussen Gerrits e-commerce en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor  onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk  en schriftelijk anders overeenkomen.  

2.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een  termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een  termijn dient de Opdrachtgever Gerrits e-commerce derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gerrits e commerce dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de  overeenkomst.  

3.Gerrits e-commerce is verplicht een tot het ontwikkelen van programmatuur en/of website strekkende  opdracht naar beste kunnen en met zorg uit te voeren op basis van door de Opdrachtgever schriftelijke  verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de Opdrachtgever instaat  en aan de hand van bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk vastgelegde functionele  specificaties. Gerrits e-commerce heeft het recht, maar is niet verplicht de juistheid, volledigheid en  consistentie van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en functionele specificaties te  onderzoeken en heeft het recht de uitvoering van de overeengekomen opdracht op te schorten, totdat  de Opdrachtgever door Gerrits e-commerce geconstateerde onvolkomenheden heeft hersteld. 

4.Gerrits e-commerce heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De  toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

5.Indien door Gerrits e-commerce of door Gerrits e-commerce ingeschakelde derden in het kader van  de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de  Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die  medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  

6.Gerrits e-commerce levert de programmatuur/website aan Opdrachtgever door middel van het  verstrekken van de programmatuur/website overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen functionele  specificaties en, indien dat is overeengekomen, door de programmatuur te installeren. De  Opdrachtgever wordt geacht de programmatuur/website te hebben aanvaard bij de aflevering of, indien  installatie van de programmatuur/website door Gerrits e-commerce is overeengekomen, bij het  voltooien van de installatie. Het niet accepteren van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel  staat niet in de weg aan acceptatie van een andere fase en/of een ander onderdeel. Opdrachtgever  aanvaardt de programmatuur/website in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering  bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. De programmatuur/website en de daarmee  verband houdende voortbrengselen worden éénmalig aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst heeft de Opdrachtgever niet een recht op het 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

afleveren of anderszins verstrekken van broncode en technische documentatie van krachtens en/of in  het kader van de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur/website. Indien de  Opdrachtgever krachtens de overeenkomst wel een recht heeft op het afleveren of anderszins verstrekken van de broncode en technische documentatie, gelden de bepalingen van deze algemene  voorwaarden met betrekking tot programmatuur/website onverminderd met betrekking tot de broncode  en de technische documentatie. 

7.Gerrits e-commerce is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus  uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  

8.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gerrits e-commerce de uitvoering van die  onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van  de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

9.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gerrits e-commerce aangeeft dat  deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gerrits e-commerce worden  verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gerrits  e-commerce zijn verstrekt, heeft Gerrits e-commerce het recht de uitvoering van de overeenkomst op  te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke  tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan  nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gerrits e-commerce ter beschikking heeft gesteld. Gerrits e 

commerce is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gerrits e-commerce is  uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.  

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering  daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling  overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de  overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties  et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt  gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.  Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gerrits e commerce zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de  overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De  Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de  wijziging in prijs en termijn van uitvoering.  

11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gerrits e commerce gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door  de binnen Gerrits e-commerce bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor  de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen  tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de  gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gerrits e-commerce op en is voor de  Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.  

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gerrits e-commerce een verzoek tot wijziging van de  overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben  bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.  

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe  hij jegens Gerrits e-commerce gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade  aan de zijde van Gerrits daardoor direct of indirect ontstaan.  

14. Gerrits e-commerce heeft het recht de aanbieding en de overeenkomst, waaronder de algemene  voorwaarden, eenzijdig met onmiddellijke ingang op marginale onderdelen (zoals geïndexeerde  tariefwijzigingen) te wijzigen. Indien dan een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

toegezegde prestatie is de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in  dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging van kracht zou  worden. 

artikel 4 gebruik van computerprogrammatuur en website 

1. Opdrachtgever heeft het niet exclusieve recht krachtens de overeenkomst aan de Opdrachtgever  verstrekte en/of toegankelijke programmatuur en website uitsluitend tijdens de duur en met  inachtneming van de overeenkomst te gebruiken op de verwerkingseenheden en/of voor de  aansluitingen, waarvoor het gebruiksrecht is verleend.  

2. De Opdrachtgever heeft noch het recht om (dragers van) de programmatuur/website en daarin  vervatte informatie te wijzigen, uit te breiden, in andere programmatuur toe te passen, te verkopen,  verhuren, te vervreemden, aan derden te verstrekken, ten behoeve van derden te gebruiken en/of voor  derden toegankelijk te maken, noch het recht op (dragers van) de programmatuur/website beperkte  rechten te vestigen. 

3. Het is de Opdrachtgever verboden om de programmatuur/website en de bijbehorende documentatie  te verveelvoudigen, te wijzigen, uit te breiden, of in andere programmatuur/website toe te passen zulks  met uitzondering van het maken van een back-up voor eigen gebruik. 

4. De Opdrachtgever is verplicht bij het einde van het gebruiksrecht alle dragers van de krachtens de  overeenkomst ontwikkelde, verstrekte en/of toegankelijke programmatuur/website en daarin vervatte  informatie aan Gerrits e-commerce af te geven, althans deze programmatuur/website en daarin vervatte  informatie van dragers van de Opdrachtgever te verwijderen zonder een kopie ervan te houden. Gerrits  e-commerce is bij of na het einde van de overeenkomst niet verplicht een dataconversie te verrichten,  bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de (nieuwe versie van) programmatuur/website te  handhaven, wijzigen of toe te voegen. 

5. Gerrits e-commerce staat er niet voor in dat de door haar ter beschikking gestelde  programmatuur/website en diensten foutloos en zonder onderbrekingen functioneren. Gerrits e commerce spant zich in om binnen redelijke termijn tot herstel van tekortkomingen die Opdrachtgever  deugdelijk schriftelijk middels een per aangetekende post verzonden brief binnen 7 dagen na de  aflevering van de geleverde zaken of na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden, dan wel bij  een bij de levering niet waarneembare tekortkoming onverwijld maar uiterlijk binnen 7 dagen na het  constateren van de tekortkoming over te gaan indien het programmatuur/website betreft die Gerrits-e commerce zelf heeft ontwikkeld. Herstel kan worden opgeschort totdat een nieuwe versie van de  programmatuur/website in gebruik is genomen. Indien programmatuur/website in opdracht van  Opdrachtgever is ontwikkeld, zal Gerrits e-commerce kosten van herstel volgens gebruikelijke tarieven  in rekening brengen aan Opdrachtgever. 

artikel 5 onderhoud van computerprogrammatuur, website en support 

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Gerrits e-commerce niet verplicht  onderhoud te verrichten of support te verlenen ter zake geleverde/ te leveren diensten. Gerrits e commerce is niet verplicht na het tot stand komen van een tot het ontwikkelen, verstrekken en/of  toegankelijk maken van (nieuwe versies van) programmatuur/websitestrekkende overeenkomst een tot  onderhoud van of support ter zake die (nieuwe versies van) programmatuur/website strekkende  overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden. 

2. Opdrachtgever verleent aan Gerrits e-commerce alle benodigde medewerking noodzakelijk voor de  onderhouds- en supportwerkzaamheden door Gerrits e-commerce. Onder het voorgaande wordt in  ieder geval verstaan dat Opdrachtgever aan Gerrits e-commerce alle details verstrekt van  geconstateerde fouten, de broncodes en technische documentatie van de programmatuur/website ter  beschikking stelt, toegang verleent tot de plaats van de zaken en de voorzieningen ter beschikking stelt  die nodig zijn om de zaken te laten functioneren (zoals netwerkfaciliteiten). Gerrits e-commerce is 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

gerechtigd tot het wijzigen en gebruiken van voornoemde zaken/programmatuur/website in het kader  van het verrichten van onderhoud. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Gerrits e-commerce gebruik van de programmatuur/website tijdelijk staken. 

3. Indien het nodig wordt geacht apparatuur ter onderhoud onder Gerrits e-commerce te brengen, draagt  Opdrachtgever het risico van verlies, diefstal en/of schade aan de apparatuur gedurende de periode dat  Gerrits e-commerce de apparatuur onder zich heeft. 

4. Indien support door Gerrits e-commerce is overeengekomen, assisteert Gerrits e-commerce telefonisch of per e-mail over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde  programmatuur/website. Gerrits e-commerce kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal  personen dat voor support in aanmerking komt. Gerrits e-commerce staat niet in voor de juistheid,  volledigheid en tijdigheid van de geboden support. Support wordt verricht op werkdagen tijdens  gebruikelijke kantoortijden. In geval van spoedeisendheid is Gerrits e-commerce tevens buiten  gebruikelijke kantoortijden telefonisch bereikbaar. 

artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst  

1. Gerrits e-commerce heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of  ten dele te beëindigen c.q te ontbinden en/of de uitvoering vanuit de overeenkomst voortvloeiende  verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten (waaronder niet limitatief  begrepen het buiten werking stellen van een door Gerrits e-commerce ontwikkelde en/of gehoste  website) indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden: 

(a) een aan de Opdrachtgever (toerekenbare) niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst,  waaronder de algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen; 

(b) na het sluiten van de overeenkomst Gerrits e-commerce kennis krijgt van omstandigheden welke  een goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de  overeenkomst zal voldoen;  

(c) de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan de  Opdrachtgever strekkend verzoek; 

(d) de indiening van een tot faillietverklaring van de Opdrachtgever strekkend verzoek; (e) de indiening van een verzoek tot toelating tot de schuldsanering; 

(f) handelingsonbekwaamheid van de Opdrachtgever; 

(g) volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Opdrachtgever; 

(h) executoriaal beslag onder Gerrits e-commerce ten laste van de Opdrachtgever; 

(i) de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de Opdrachtgever strekkend besluit; 

(j) overdracht van één of meer aandelen in de Opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s)  bij het tot stand komen van de overeenkomst; 

(k) gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de Opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan  één of meer anderen. 

2. De Opdrachtgever is verplicht Gerrits e-commerce onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van het  intreden van (één van) de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. Gerrits e-commerce is wegens het  beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende  verbintenissen op grond van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan  de Opdrachtgever verschuldigd..  

3.Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

van de Opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Gerrits e-commerce ten  aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties vóór of bij het ontbinden  van de overeenkomst door Gerrits e-commerce gefactureerde geldsommen is de Opdrachtgever na de  ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd. Gerrits e-commerce heeft het recht om in geval van  beëindiging van de overeenkomst anders dan op grond van het feit dat de Opdrachtgever tekort is  geschoten in de nakoming van haar verbintenissen, een redelijke vergoeding voor de door haar geleden  verlies of gederfde winst van de Opdrachtgever te verlangen. Die vergoeding dient binnen 30 dagen na  facturering te worden voldaan. 

4.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gerrits e-commerce, zal Gerrits e commerce in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten  werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de  overdracht van de werkzaamheden voor Gerrits e-commerce extra kosten met zich meebrengt, dan  worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten  binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gerrits e-commerce B.V. anders aangeeft.  

5.Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de  werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd  met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de  overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  

artikel 7 Overmacht  

1.Gerrits e-commerce is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever  indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en  noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening  komt.  

2.Onder overmacht worden onder meer onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van)  Gerrits e-commerce en/of andere hulppersonen, gebrekkigheid van (door Opdrachtgever  voorgeschreven) zaken, apparatuur, programmatuur, productiestoringen, werkonderbrekingen en  bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen,  netwerkstoringen, internetstoringen, onjuiste netwerkspanning, vervoersproblemen en  weersomstandigheden. 

3.Gerrits e-commerce kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere  partij. 

4. Indien Gerrits e-commerce door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te  voeren, kan de Opdrachtgever tegenover Gerrits e-commerce geen aanspraak op uitvoering van de  overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken. 

5.Voorzoveel Gerrits e-commerce ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de  overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gerrits e-commerce  B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.  De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke  overeenkomst. 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

artikel 8 Betaling en incassokosten  

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gerrits e commerce aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gerrits  aangegeven. Gerrits e-commerce is gerechtigd om periodiek te factureren.  

2.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%  per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de  Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  

3.Gerrits e-commerce heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de  eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en  tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gerrits e-commerce kan, zonder daardoor  in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde  voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gerrits e-commerce kan volledige aflossing van de  hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten  worden voldaan.  

4.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gerrits e-commerce verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De  Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW)  is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.  

5.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,  dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de  Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een  minimum van EUR 150.. Indien Gerrits e-commerce echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt  die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in  aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de  Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens  handelsrente verschuldigd. 

artikel 9 Eigendomsvoorbehoud  

1.Het door in het kader van de overeenkomst Gerrits e-commerce geleverde blijft eigendom van Gerrits  e-commerce totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gerrits e-commerce gesloten  overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.  

2.Het door Gerrits e-commerce geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt,  mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is  niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze  te bezwaren.  

3.De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden  om de eigendomsrechten van Gerrits e-commerce veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het  onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is  de Opdrachtgever verplicht om Gerrits e-commerce daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts  verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van  deze verzekering op eerste verzoek aan Gerrits e-commerce ter inzage te geven. Bij een eventuele  uitkering van de verzekering is Gerrits e-commerce gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gerrits e-commerce bij voorbaat toe om zijn  medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.  

4.Voor het geval Gerrits e-commerce zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,  geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gerrits  e-commerce en door Gerrits e-commerce aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de  eigendommen van Gerrits e-commerce zich bevinden en deze terug te nemen.  

artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn  

1.De door Gerrits e-commerce te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die  daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal  gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die  bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever  zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de  voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gerrits e-commerce kan in dat geval andere garanties en  andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.  

2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering,  tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien  de door Gerrits e-commerce verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd  geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt  verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.  

3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit  uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste  opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke  toestemming van Gerrits e-commerce, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben  aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die  daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de  voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is  ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gerrits geen invloed op kan uitoefenen,  daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval  of temperaturen) et cetera.  

4.De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat  de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn  uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het  geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen  dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na  levering schriftelijk aan Gerrits e-commerce te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken  dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk  aan Gerrits e-commerce te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke  omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gerrits e-commerce in staat is adequaat te reageren.  De Opdrachtgever dient Gerrits e-commerce in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)  onderzoeken.  

5.Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De  Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken  en hetgeen waartoe hij Gerrits e-commerce opdracht gegeven heeft.  

6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe  op herstel, vervanging of schadeloosstelling.  

7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gerrits  e-commerce de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de  Opdrachtgever, ter keuze van Gerrits e-commerce, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan  danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is  de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gerrits e-commerce te retourneren en de  eigendom daarover aan Gerrits e-commerce te verschaffen, tenzij Gerrits e-commerce anders aangeeft.  

8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,  daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gerrits e-commerce daardoor gevallen,  integraal voor rekening van de Opdrachtgever.  

9.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- , verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.  

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen  en verweren jegens Gerrits e-commerce en de door Gerrits e-commerce bij de uitvoering van een  overeenkomst betrokken derden, één jaar.  

artikel 11 Aansprakelijkheid  

1.Indien Gerrits e-commerce aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen  in deze bepaling is geregeld.  

2. Gerrits e-commerce is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Gerrits e commerce aan Gerrits e-commerce toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Gerrits e-commerce toe te  rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van (voorgeschreven)  hulppersonen, (onkundig) gebruik van (ongeschikte) (voorgeschreven) hulpzaken, (wijzigingen van)  materialen en programmatuur, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de  opdrachtgever, verminkte of verloren gegane gegevens, wijziging van de zaken en/of diensten anders  dan door of namens Gerrits e-commerce, het gebruik van de zaken en/of diensten in strijd met de  daarvoor geldende voorwaarden, het nalaten van Opdrachtgever om tijdig onderhoud te doen, van  buiten komende oorzaken, problemen met netwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen en storingen  en tekortkomingen die voortvloeien uit niet beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en  gegevens. Gerrits e-commerce is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) koop van ongeschikte  zaken en (onjuist) gebruik van de adviezen van Gerrits e-commerce en niet uitsluitend tot de  opdrachtgever gerichte - algemene - informatie.  

3. Aansprakelijkheid van Gerrits e-commerce kan uitsluitend ontstaan, nadat de Opdrachtgever Gerrits  e-commerce onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de aflevering van de geleverde zaken of na  beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden, dan wel bij een bij de levering niet waarneembare  tekortkoming onverwijld maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de tekortkoming,  deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en Gerrits e 

commerce gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren. 

4. Een verplichting van Gerrits e-commerce tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot  maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de  overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de Opdrachtgever is betaald. Indien de  overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan 1 jaar, wordt de  overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor 1 jaar overeengekomen prijs,  exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de  Opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door Gerrits e-commerce verschuldigde  schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot  schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Gerrits e-commerce wordt  betaald. Gerrits e-commerce is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder  meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

verlies van besparingen, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel,  te vergoeden.  

5. De Opdrachtgever vrijwaart Gerrits e-commerce van alle vorderingen van derden, zoals werknemers  en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader  van de overeenkomst door Gerrits e-commerce geleverde zaken en/of verleende diensten. Onder meer  vrijwaart de Opdrachtgever Gerrits e-commerce van alle vorderingen van derden op basis van  productaansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan  uit door Gerrits e-commerce aan de Opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid  uitsluitend is veroorzaakt door Gerrits e-commerce geleverde zaken.  

6. Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever en/of derden jegens Gerrits e-commerce vervalt 1 jaar  na aflevering van de geleverde zaken, dan wel 1 jaar na beëindiging van de uitgevoerde  werkzaamheden. 

7. Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van Gerrits e-commerce ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van Gerrits e-commerce en/of met door de  Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de Opdrachtgever tegenover  die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting  en aansprakelijkheid, terwijl de Opdrachtgever Gerrits e-commerce zal vrijwaren voor vorderingen van  die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de Opdrachtgever  van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de Opdrachtgever. 

8. De Opdrachtgever staat er voor in dat door Gerrits e-commerce te verwerken gegevens, het  verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht,  zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Opdrachtgever zal Gerrits e-commerce vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Gerrits e-commerce verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende  rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende  rechten, worden geschonden. 

artikel 12 Vrijwaring  

1.De Opdrachtgever vrijwaart Gerrits e-commerce voor eventuele aanspraken van derden, die in  verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan  aan Gerrits e-commerce toerekenbaar is. Indien Gerrits e-commerce uit dien hoofde door derden mocht  worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gerrits e-commerce zowel buiten als in  rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.  Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gerrits e 

commerce, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan  de zijde van Gerrits e-commerce en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico  van de Opdrachtgever.  

artikel 13 Intellectuele eigendom  

1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de  overeenkomst (waaronder uitdrukkelijk begrepen het aanbod) tot stand gebrachte, verstrekte en/of  toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses,  rapporten, methoden, modellen, materialen, technologieën, uitvindingen,  computerprogrammatuur, databanken en documentatie), hierna te noemen: de "Voortbrengselen",  berusten uitsluitend bij Gerrits e-commerce en/of haar licentiegever(s). De Opdrachtgever zal de  Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De Opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten  van intellectuele eigendom niet uit en van de Voortbrengselen verwijderen of wijzigen. 

2. De Voortbrengselen en daarin vervatte of geopenbaarde technologieën, materialen, methoden en/of  informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van Gerrits e-commerce en/of haar  licentiegever(s) te bevatten. De Opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op de Voortbrengselen  omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen. 

3. Gerrits e-commerce heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of  beveiliging van de Voortbrengselen. De Opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming  en/of beveiliging van Voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken. 

4. Door Gerrits e-commerce ten aanzien van de Voortbrengselen aan de Opdrachtgever verleende  rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die  met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de Voortbrengselen in strijd met de rechten van  Gerrits e-commerce en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of  het toepasselijke recht. De Opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van  intellectuele eigendom. Door Gerrits e-commerce verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht,  niet-exclusief, niet verpandbaar en niet sublicentieerbaar. 

5. Indien en voor zover de Voortbrengselen aan de Opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn,  ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan Gerrits e-commerce toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde  voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De  Opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de  Opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door Gerrits e-commerce te verzoeken die aan de  Opdrachtgever te verstrekken. 

6. De Opdrachtgever zal Gerrits e-commerce vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de  stelling dat Gerrits e-commerce door gebruik van door de Opdrachtgever verstrekte en/of  voorgeschreven Voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die  vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Gerrits e-commerce als haar eigen verbintenissen  nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Gerrits e-commerce vergoeden. 

artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen  

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gerrits e-commerce partij is, is uitsluitend het Nederlands recht  van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt  gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De  toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  

2.Alle geschillen zullen in eerste instantie exclusief aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch worden voorgelegd. 

3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen  een geschil in onderling overleg te beslechten.  

artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden  

1.Deze voorwaarden worden meegezonden met iedere offerte/factuur en zijn te allen tijde opvraagbaar  bij Gerrits e-commerce.  

2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het  totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gerrits e-commerce. 

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024 

3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene Voorwaarden Gerrits e-commerce – versie februari 2024